1395 3/4

مرخصی خودرو

زمان ثبت نام مرخصی خودرو اروند ....

زمان ثبت نام مرخصی خودرو اروند ، از 1 الی 10 هرماه برای ماه بعد ، در لیست اصلی می باشد.ضمنا زمان بررسی و در پی آن تایید یا رد مرخصی خودرو ، در روزهای پایانی هر ماه خواهد بود.