1395 4/8

شرایط مالکیت دریافت مرخصی

شرایط مهم مالکیت و بیمه تضمین  جهت دریافت مرخصی.....

در هنگام دریافت مرخصی حضور مالک الزامی می باشد
به دارندگان وکالت نامه که مراحل نقل و انتقال مالکیت را به پایان نرسانده باشند،مرخصی تعلق نمی گیرد.

جهت دریافت مرخصی پس از معرفی گمرک سازمان،ارائه بیمه نامه تضمین به مدت یک ماه(زمان مرخصی) الزامی میباشد.