1395 11/3

عدم ثبت وکالت نامه

قابل توجه ترخیصکاران محترم

با توجه به استقرار سامانه جدید خودرو ، تمامی ترخیصکاران ملزم به ثبت نام در سامانه میباشند.

درصورت اینکه در زمان ترخیص خودرو یا نقل و انتقال با مشکل "عدم صحت کد ملی" مواجه شدید

مراتب رابه نماینده حراست سازمان اقای پورظبه گزارش دهید.