1396 2/3

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت


            

هیات وزیران در جلسه 1395/12/11 به پیشنهاد شماره 60/150291 مورخ  1395/7/5 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 

1- متن زیر جایگزین ماده (7) آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817 هـ مورخ 1382/4/10 و اصلاح بعدی آن موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 1390/12/15 می شود:

"ماده 7- ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی ممنوع است.

تبصره- مواردی که ثبت سفارش آنها قبل  از ابلاع این تصویب نامه انجام شده است، مستثنا می باشد."

2- ماده (11) آیین نامه یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817 هـ مورخ 1382/4/10 و اصلاح بعدی آن موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 1390/12/15 لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.