1395 5/4

حذف مرخصی خودرو پلاک اروند


            

به اطلاع مالکین محترم خودروهای پلاک اروند می رساند ، جهت حذف مرخصی خودرو خود تا قبل از تایید مرخصی توسط واحد خودرویی منطقه آزاد اروند یعنی تا زمانیکه مرخصی خودرو در حالت بررسی نشده می باشد ، میتوانند شخصاً و از طریق سامانه خودرویی نسبت به حذف مرخصی اقدام نمایند.بدیهی است در چنین شرایطی نیاز به مراجعه به گمرک منطقه آزاد اروند و درخواست لغو مرخصی نمی باشد.